قراداد خرید و فروش زمین (قولنامه زمین)

ماده 1 –  طرفین قرارداد:
1-1) فروشنده/فروشندگان ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. .
با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………..  به موجب …………….
1-2) خریدار: شرکت سهامی خاص جاده ابریشم ستارگان آریا و یونا به شماره ثبت: 538040 و شناسه ملی : 14008164460 به نشانی: به شماره تلفن: 90 28 64 26 021 و موبایل : 44 48 346 0912 به نمایندگی آقای : فرزند …………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. .

ماده 2 –  موضوع قرارداد و مشخصات زمین:
موضوع قرارداد: تمامیت شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت                      متر مربع دارای پلاک                       فرعی از اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک                فرعی از اصلی مزبور واقع در اراضی                      بخش                       ثبتی                بحدود مندرج در اظهارنامه ثبتی مربوط ، با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعیان و ( لطفاً اگر امکانات و یا تاسیسات و هر چیزی در زمین مورد معامله میباشد را با دقت شرح دهید چون با خرید زمین مورد معامله کلیه موارد موجود در زمین متعلق به خریدار خواهد بود ) و بصورت چاردیواری/ غیرچهار دیواری               که منافع مبیع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده و نماینده خریدار با رویت مبیع، از محل ملک وقوع وقوف کامل پیدا کرد، و از حدود و مشخصات ملک آگاهی یافت.
ماده ۳ –  ثمن معامله و نحوه پرداخت:
۳-۱) کل ثمن معامله عبارت است از مبلغ به عدد                            ریال به حروف                                         ریال معادل                                                   تومان وجه رایج مملکتی تعیین که مورد تراضی و توافق طرفین قرار گرفت که به ترتیب ذیل از سوی خریدار به فروشنده / فروشندگان از ثمن معامله به هنگام تنظیم سند در دفترخانه  طی چک بانکی به تاریخ روز از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.
ماده ۴- تنظیم سند رسمی:
۴-۱) به منظور تنظیم سند رسمی طرفین متعهدند که پس از دریافت استعلامات لازمه از ادارات و نهاد ها و… روز دفترخانه را مشخص و در دفتر خانه اسناد رسمی شماره                واقع در                حاضر شده و کلیه تشریفات قانونی معامله را انجام دهند.
۴-۲) پس از حضور در دفترخانه در صورتی که طرف مقابل حاضر نباشد طرف دیگر باید مراتب را کتباً به سردفتر اعلام و نامه خود را در دفتر ثبت مراسلات دفترخانه ثبت کند. فروشنده فتوکپی کلیه اسناد و اوراقی را که آماده کرده ضمیمه پرونده خواهد نمود .

ماده ۵- شرایط و آثار قرارداد:
۵-۱) مخارج تنظیم سند حق التحریر و حق الثبت و هزینه محضر بر مبنای قیمت منطقه بندی به عهده طرفین است.
۵-2) در صورتی که برای انتقال قطعی ملک مورد مبایعه نامه ارائه هرگونه سندی لازم باشد فروشنده موظف به ارائه آن به دفترخانه می باشد در غیر اینصورت خریدار هیچ مبلغی را پرداخت نخواهد نمود مگر با تکمیل اوراق و انتقال سند رسمی .
۵-3) – پرداخت کلیه دیون قبلی مورد معامله به اشخاص حقیقی و حقوقی و  همچنین مالیات و عوارض تا پایان روز معامله بر مبنای قیمت منطقه ای به عهده فروشنده است که میبایست در روز موعود به همراه داشته باشد.
۵-۴) فروشنده / فروشندگان اقرار نمودند که زمین مورد معامله جزو اراضی موات و ملی نمی باشد و همچنین مشمول مصادره اموال , سرپرستی و در توقیف نبوده و مورد رهن و وثیقه کسی نیست و منافع آن به دیگری واگذار نشده و ممنوع المعامله نمی باشد و در صورت رهن بودن مکلفند قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به فک رهن اقدام نمایند چنانچه فروشنده / فروشندگان نسبت به فک رهن اقدام نکنند خریدار هیچگونه معامله ای انجام نخواهد داد.
۵-۵) تمام استعلامات ساخت و ساز و استعلامات مهندسی و مشاوران هلدینگ جاده ابریشم – یونا میبایست تایید خرید را بنمایند تا خریدار بتواند زمین مورد نظر را خریداری نماید. خریدار موظف است پس از دریافت استعلامات لازمه حداقل 15 روز قبل از تاریخ محضر فروشنده یا فروشندگان را بصورت رسمی با خبر نماید.
۵-۶) در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد. قرارداد باطل است و فروشنده موظف است مبلغ دریافتی را به منتقل الیه مسترد کند.
۵-۷) در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن بودن ، مستحق الغیر بودن ، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی ، غصبی بودن قانوناَ قابل انتقال به خریدار نباشد، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله ، معادل                            ریال به عنوان خسارت (وجه الالتزام) به خریدار بپردازد.
8-5) کلیه مدارک و اسناد خریدار و فروشنده به عنوان مدارک استعلامی به یکدیگر تحویل تا طرفین بتوانند استعلامات لازمه را انجام دهند.
ماده ۶- اسقاط خیارات
کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.
ماده ۷- مقررات ناظر
این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی خواهد بود.
ماده ۸- نسخ و تصدیق قرارداد
این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل خریدار و فروشنده نسبت به مفاد و شروط آن در ۸ ماده و           نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.
محل امضاء و اثر انگشت فروشنده/فروشندگان                 نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

 

محل امضاء و اثر انگشت خریدار/خریداران                       نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم