شماره های تماس    44 48 346 912(98)+    و          90 28 64 26 (21) 98+

دستاوردهای ما
photo_2018-02-02_20-44-41-409x257
همکاری گسترده  هلدینگ جاده ابریشم با Daniele Kihlgren

Daniele Kihlgren مخترع و سرمایه گذار هتل های آلبرگو دیفوزو Michel Tajeri دبیر کل هلدینگ جاده ابریشم

سازه های خدماتی یونا