لطفا دقت فرمایید شما برای همکاری از راه دور در نظر گرفته خواهید شد و طبق قانون کشوری اگر قرار باشد مالیات پرداخت نمایید , موضوع مربوط به شما خواهد بود و ما کل مبلغ قرار داد همکاری را به حساب شما واریز خواهیم نمود. مدت سه ماه اول همکاری بعنوان آزمایشی و سپس قرار داد یکساله و حتی چند ساله با شما همکاری خواهیم نمود